Акумулаторни батерии сулфатизация на плочите

Акумулаторни батерии сулфатизация на плочите, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулаторни батерии сулфатизация

Това е покриване на плочите с трудно разтворими едри кристали оловен сулфат е една от-най-трудно отстранимите неизправности в киселинните акумулатори.

Покриването на плочите с дребни кристали от чист оловен сулфах е естествен процес, който протича неизбежно при разреждане на акумулатора. Тези кристали при нормално зареждане на акумулатора се разтварят и не намаляват неговата работоспособност.

Обаче образуването на едрозърнест оловен сулфах е опасно, тъй като той рязко намалява работоспособността на акумулатора, а в повечето случаи е невъзможно да се отстрани.

При сулфатизация вътрешното съпротивление на акумулато­ра рязко нараства.

Увеличаването на вътрешното съпротивление е обусловено от малката проводимост на едрите кристали оловен сулфат, поради което при включване на товар напрежението на клемите на сулфатизирания акумулатор при всички други равни условия /например сте­пен на разреждане, естествено износване на плочите/ ще бъде по-малко от напрежението на акумулаторите, нямащи този дефект.

В резултат на проведените през последно време изследва­ния е установено, че рязкото забавяне на разтварянето на оловния сулфат се предизвиква от особени групи органически вещества, на­речени „отровители“.

Такива вещества се получават в акумулаторите: при упот­ребата на неотговарящи на изискванията дестилирана вода и сярна киселина.

Кристалите на оловния сулфат, който се образува върху отрицателните пластини, адсорбират /повърхностно поглъщат тези органични вещества, поради което тяхната разтворимост рязко на­маляха.

При това вътрешното съпротивление на акумулатора много силно нараства, тъй като кристалите, дори чистите са лош проводник. В резултат на това напрежението на клемите на сулфатизирания акумулатор рязко намалява.

За сулфатизацията спомага повишаването на гъстотата и температурата на електролита.

Причини за сулфатизацията на плочите в акумулаторите, които имат сепара­тори от мипласт или мипор, обикновено са:

– оголване на плочите при прекомерно понижаване нивото на електролита в акумулатора;

– използуване на електролит или дестилирана вода, замърсени с примеси;

– попадане в акумулатора на вредни за неговата работа вещества /“отровители“/ при използуване на неподходящи съдове или инструменти.

Признаци на сулфатизацията /на­растване на вътрешното съпротивление на акумулатора/:

– напрежението на акумулатора, измерено при включване на товар, не е устойчиво и рязко пада /може да падне до нула/;

– напрежението на батериите при включване на стартера рязко пада, като и не осигурява пускане на двигателя;

– напрежението на полюсите в началото на зареждането на сулфатизирания акумулатор е по-високо от напрежението на изправните акумулатори, а след това постепенно намалява и в края на зареждането остава по-ниско от това на изправните. Освен това температурата на електролита по време на зареждането е по-висока от температурата на изправните акумулатори;

– газоотделянето /“кипенето“/ при зареждане в сулфатизирания акумулатор настъпва по-рано, а гъстотата на електролита в него почти не нараства.

Възстановяване на силно сулфатизирани акумулаторни пло­чи е невъзможно. Незначителна сулфатизация на плочите се отстра­нява с продължителни повторни зареждания на акумулатора със слаб ток, преди всяко от които електролитът се заменя с дестилирана вода.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО