Специална оценка на условия на труд – част 2

Специална оценка на условия на труд – част 2

Задълженията на работниците за осигуряване на условия на труд в предприятията са свързани с изпълнението на трудовите им дейности.

  • въз основа на резултатите от извършените измервания се съставя отчетна документация с попълване на индивидуална карта за всяко работно място;
  • докладът се представя за одобрение от организацията-работодател;
  • след одобрението на доклада изпълнителят изпраща данни за резултатите от процедурата до съответната комисия;
  • работодателят изпълнява задълженията, предвидени за него от резултатите от ЗБУТ от действащото законодателство. Техният списък включва предоставяне на информация за условията на труд на техните места до конкретни служители.

Въз основа на резултатите от проучването работодателят формира в предприятието система за осигуряване на безопасни условия на труд.

Обучение на служители в областта на охраната на труда

Правилата за обучение на служители на предприятието по въпросите на защитата на труда са регламентирани от Кодекса на труда и отделен нормативен документ. Посочената резолюция определя, че за организиране на такова обучение се използват две основни форми – инструктаж и обучение по ОТ.

Правният акт, който ни интересува, предвижда пет вида инструктажи, като се вземат предвид неговия трудов стаж и свързани обстоятелства:

  • въвеждащ – организира се за всички служители на предприятието след работа за запознаване с изискванията;
  • първичен – провежда се за служители на конкретно работно място преди започване на самостоятелна работа;
  • повторен – организира се след 6 месеца от датата на първоначалните въвеждащи занятия;
  • целеви – изпълнява се, когато е необходимо да се включи персонал в специални видове работа;

извънредни – извършва се при възникване на специални обстоятелства, например при инсталиране на ново оборудване или промяна на параметрите на технологичен процес във фирма, след авария в организация, по указание на регулаторни органи или при съществуващи законови изисквания за осигуряване на здравословни условия и безопасните условия на труд се променят.

Освен инструктаж по безопасност, служителите получават и специализирано обучение по БЗР, по време на което получават знания за изискванията към работната поръчка. Програмата на такова обучение се определя от работодателя, като се вземат предвид изискванията на действащото законодателство и спецификата на осигуряване на безопасни условия на труд на работното място.